مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان  مدیریت درمان تامین اجتماعی استان  مدیرکل بهزیستی استان
 مدیرکل فنی و حرفه ای استان  بانک توسعه تعاون  بانک رفاه کارگران
 صندوق کارافرینی امید  صندوق بازنشستگی  صندوق روستاییان و عشایر
دبیر شواری هماهنگی