اهداف و وظایف

الف اهداف تشکیل شورای هماهنگی :

1-هم افزایی  و اثر گذاری دستگاهها در جهت خدمت

2- استفاده از ظرفیت دستگاهها برای ارائه خدمات هر چه بهتر به جامعه هدف

3- ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین دستگاههای اجرائی

4- بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندی های مشترک دستگاههای اجرایی

 

 

 ب- وظایف شورای هماهنگی استان :

 

1-ایجاد هماهنگی و برقراری تعاملات بین اعضا شوراها

2-اجرای کامل مصوبات شورای هماهنگی توسط دستگاهها

3-شرکت منظم در جلسات شورا

4-ایجاد رویه بهره مندی از توانمندی دستگاهها در جهت حل مشکلات جامعه هدف