متقاضیان تشکیل تعاونی میتوانند از طریق ادرس الکترونیکی

 

 WWW.EI.mcls.gov.ir 

 

و یا مراجعه مستقیم به ادارات تعاون شهرستانها نسبت به ارائه درخواست اقدام نمایند

 

نمودار مراحل درخواست و تشکیل تعاونی و شروع فعالیت تعاونی

 

مراحل تشکیل یک تعاونی