سند ملی توسعه تعاون

 
 
 1ـ مقدمه
[ وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 2ـ نقش و ویژگیهای بخش تعاونی
[ وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
  3ـ وضعیت بخش تعاونی در سند چشم انداز، سیاستهای کلی و قانون برنامه چهارم توسعه کشور
[ وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 4ـ نقاط قوت و قابلیت‌های بخش تعاونی
[ وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 5ـ محدودیت‌ها و تنگناهای توسعه بخش تعاونی
[ وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 6ـ اهداف کلی و راهبردهای توسعه بخش تعاونی
[ وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 7ـ سیاستهای استانی
[ وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 8ـ سیاست‌های اجرایی
[ وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 9ـ اقدامات مهم و اساسی؛ به تفکیک مسئولیت هر یک از دستگاهها
[ وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 10ـ هدفهای کمی مورد انتظار طی دوره (88ـ 84)
[ وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 11ـ الزامات اجرای موفق سیاستهای کلی توسعه بخش تعاونی
[ وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 11- فهرست موارد مندرج در سند که نیاز به اصلاح قانون دارد
[ وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 12ـ فروض اساسی در تعیین سهم بخش تعاون در تولید ناخالص داخلی
[ وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 جداول اهداف کمّی
[ وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 ضمائم (جداول 1 تا 11)
[ وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]
 
 ضمائم (جداول12 تا 22)
[ وزارت تعاون - ۱ اسفند ۱۳۸۴ ]