ارزشها و اصول تعاون

ارزشها در تعاونی :

ساختار شرکتهای تعاونی بر ارزشهایی چون خودیاری ، دموکراسی ، برابری ، عدالت و همبستگی بنا شده است . اعضای تعاونی به ارزشهای اخلاقی نظیر صداقت ، آزاد اندیشی ، مسئولیت پذیری و احترام رأی پای بند می باشند

اصول تعـــاون :

اصول تعاونی رهنمودهایی است که طبق آن تعاونی ها تحقق ارزش ها را عملی می سازند که بر اساس بازنگری اتحادیه بین المللی تعاون ( 1995 ) بقرار ذیل می باشند .

اصل اول : عضویت اختیاری و آزاد

تعاونیها سازمانهایی اختیاری هستند و عضویت در آنها برای تمام افــرادی که بتوانند از خدمات آنها استفاده کنند و مسئولیت های ناشی از عضویت را بپذیرند بدون تبعیضات جنسی ، اجتماعی ، نژادی ، سیاسی یا مذهبی آزاد است .

اصل دوم : کنترل دموکراتیک توسط اعضاء

تعاونی ها سازمانهایی دموکراتیک هستند و توسط اعضای خود که فعالانه در سیاستگزاری و اتخاذ تصمیمات مشارکت مــی کنند ، کنترل می شوند مردان و زنانی که بعنوان نمایندگان منتخب ( 1 ) خــدمت می کنند در مقابل اعضاء مسئولند در تعاونیهای سطح اولیه ( شرکتهای تعاونی ) 2 اعضاء از حق رأی مساوی برخور دارند ( یک عضو ، یک رأی ) و همچنین تعاونیها در سطرح دیگر به شکلی دموکراتیک سازمان می یابند .

اصل سوم : مشارکت اقتصادی اعضاء

اعضاء بطور منصفانه و با کنترل دموکراتیک سرمایه تعاونی خود را تأمین می کنند آنها معمولاً متناسب با سرمایه پرداخت شده خود که یکی از شرایط عضویت می باشد سود محدودی در صورت وجود دریافت میدارند اعضاء مازاد درآمد را برای تأمین هر یک از مقاصد زیر اختصاص می دهند : توسعه تعاونی خود حتی المقدور از طریق تخصیص ذخایری که حداقل قسمتی از آن غیرقابل تقسیم می باشد برخورداری اعضاء ( 3 ) به نسبت معاملات هر یک از آنها با تعاونی و حمایت از سایر فعالیتهایی که به تصویب اعضاء رسیده است

اصل چهارم : خودگردانی و عدم وابستگی

تعاونیها سازمانهایی خودگردان و خودیار هستند که توسط اعضاء کنترل می شوند اگر آنها با سایر سازمانها از جمله دستگاه های دولتی موافقت نامه ای امضاء کنند یا از منابع دیگر سرمایه تأمین نمایند این کار را آزاد و به شرطی انجام مـــی دهند که متضمن کنترل دموکراتیک توسط اعضاء و حافظ خودگردانی تعاونی باشد .

اصل پنجم : آموزش ، کارورزی و اطلاع رسانی

تعاونی ها برای اعضاء نمایندگان منتخب ، مدیران و کارکنان خود آموزش و کارورزی فراهم می آورند بطوری که آنها بتوانند به نحوه مؤثر به پیشرفت تعاونی خود کمک نمایند آنها عموم مردم بخصوص افراد جوان و رهبران افکار عمومی را نسبت به ماهیت و فوائد تعاونی

اصل ششم : همکاری بین تعاونیها

تعاونی ها از طریق همکاری با یکدیگر در سازمان های محلی ، ملی ، منطقه و بین المللی به اعضای خود به مؤثرترین طریق خدمت کرده و نهضت تعاونی را تقویت می کنند .

اصل هفتم : توجه به جامعــه

تعاونی ها با تصویب سیاست ها توسط اعضاء برای توسعه پایدار جوامع خود فعالیت می کنند .