ایمنی در صنایع ریخته گری(قطعه ریزی و لوله ریزی) ایمنی در صنایع ریخته گری(قطعه ریزی و لوله ریزی)

آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان،کارگران و کارآموزان

آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان،کارگران و کارآموزان
 آیین نامه مشاورین فنی و خدمات ایمنی آیین نامه مشاورین فنی و خدمات ایمنی
 دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزشی ایمنی کارفرمایان،کارگران و کارآموزان دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزشی ایمنی کارفرمایان،کارگران و کارآموزان
 آیین نامه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی آیین نامه مشاورین حفاظت فنی و خدمات ایمنی
 دستورالعمل اجرایی مشاورین فنی و خدمات ایمنی
 آیین نامه ایمنی در بنادر آیین نامه ایمنی در بنادر
 آیین نامه ایمنی جوشکاری و برش های گرم آیین نامه ایمنی جوشکاری و برش های گرم
 آیین نامه ایمنی افراد دارای اختلال شنوایی در کارگاهها آیین نامه ایمنی افراد دارای اختلال شنوایی در کارگاهها
 آیین نامه امربوط به انتخاب اساتید دانشگاه ،نمایندگان کارگران ونمایندگان مدیران صنایع آیین نامه امربوط به انتخاب اساتید دانشگاه ،نمایندگان کارگران ونمایندگان مدیران صنایع
 آیین نامه اجرایی کارهای سخت وزیان آور آیین نامه اجرایی کارهای سخت وزیان آور
 آیین نامه ایمنی در تعمیرگاه وسایط نقلیه 
آیین نامه ایمنی در تعمیرگاه وسایط نقلیه
 قانون بازنشستگی پیش از موئد در کارهای سخت وزیان آور.pdf قانون بازنشستگی پیش از موئد در کارهای سخت وزیان آور.pdf
 ضوابط اجرایی ماده 58علائم ایمنی در کارگاهها.pdf ضوابط اجرایی ماده 58علائم ایمنی در کارگاهها.pdf
 دستورالعمل کارههای سخت وزیان اور.pdf دستورالعمل کارههای سخت وزیان اور.pdf
 دستور العمل اجرایی آیین نامه امور پیمانکاری.pdf دستور العمل اجرایی آیین نامه امور پیمانکاری.pdf
 حفاظت و بهداشت عمومی.pdf حفاظت و بهداشت عمومی.pdf
 ایین نامه و مقررات حفاظت در ریخته گری ،آهنگری و جوشکاری.pdf ایین نامه و مقررات حفاظت در ریخته گری ،آهنگری و جوشکاری.pdf
 ایین نامه نحوه تشخیص وتایید مشاور فنی وخدمات ایمنی.pdf ایین نامه نحوه تشخیص وتایید مشاور فنی وخدمات ایمنی.pdf
 ایین نامه مراکز بهداشت در کارگاهها.pdf ایین نامه مراکز بهداشت در کارگاهها.pdf
 ایین نامه کارههای سخت و زیان اور.pdf ایین نامه کارههای سخت و زیان اور.pdf
 ایین نامه حفاظتی وسایا حمل ونقل وجابجایی کردن مواد واشیادرکارگاهها.pdf ایین نامه حفاظتی وسایا حمل ونقل وجابجایی کردن مواد واشیادرکارگاهها.pdf
 ایین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگ های اب گرم.pdf ایین نامه حفاظتی مولد بخار و دیگ های اب گرم.pdf
 ایین نامه حفاظتی ماشین های سنگ زنی.pdf ایین نامه حفاظتی ماشین های سنگ زنی.pdf
 ایین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی.pdf ایین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی.pdf
 
 

قوانین ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار

 

لینک های مرتبط

 رییس جمهور
 دکمه 1 http://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2014/06/42125_orig.jpg?t=635373047106985354