سامانه ستاد

آگهی مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده ورزشی کارگران بندرعباس شامل ابنیه وتاسیسات مکانیکی تاسیسات برقی و محوطه سازی

آگهی مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده ورزشی کارگران

فراخوان تجدید مزایده یک دستگاه منزل مسکونی وتجاری

فراخوان تجدید  مزایده یک دستگاه منزل مسکونی وتجاری  اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان هرمزگان

مزایده یک دستگاه منزل مسکونی تجاری

مزایده یک دستگاه منزل مسکونی - تجاری

مناقصه و مزایده خودروهای مستعمل

مناقصه خودرو