سامانه های واحد اشتغال

 سامانه های برخط
 آدرس سامانه
 USSD  SMS  اپلیکیشن
 سامانه جامع پاسخگویی به شکایات مردمی  

 ندارد 

 

ندارد

 
 ندارد
 سامانه کارورزی    ندارد  ندارد  ندارد
سامانه ثبت شرکت ها    ندارد  ندارد  ندارد
سامانه کــــارا    ندارد  ندارد ندارد
سامانه انتخاب کارآفرینان برتر    ندارد  ندارد ندارد
سامانه اشتغال بازار کار    ندارد  ندارد  ندارد

سامانه های امور تعاونی ها

 سامانه های برخط
 ادرس سامانه
 USSD  SMS  اپلیکیشن
سامانه جامع پاسخگویی به شکایات مردمی    ندارد ندارد
ندارد
سامانه تشکیل و ثبت الکترونیکی تعاونی ها
   ندارد  ندارد  ندارد
 سامانه نظارت جامع بر تعاونی ها
   ندارد  ندارد  ندارد
سامانه ثبت شرکتها
   ندارد  ندارد ندارد
سامانه نظارت بر تعاونی های مسکن مهر
   ندارد  ندارد ندارد
سامانه مدیریت تعاونی های مرزنشینان
   ندارد  ندارد  ندارد
سامانه هوشمند بخش تعاون    
   ندارد  ندارد  ندارد

ندارد

سامانه های روابط کار

سامانه های برخط
 آدرس سامانه
 USSD  SMS  اپلیکیشن
 سامانه جامع پاسخگویی به شکایات مردمی    ندارد  ندارد  
 سامانه ثبت شرکت ها    ندارد ندارد  
  سامانه مشاغل سخت و زیان آور   ندارد ندارد  
  سامانه اخذ صلاحیت و رتبه بندی    ندارد  ندارد  
  سامانه تایید صلاحیت مسئولین ایمنی    ندارد  ندارد  
 سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور
   ندارد  ندارد  

سامانه های امور اجتماعی

 سامانه های برخط
 آدرس سامانه  USSD  SMS  اپلیکیشن
 سامانه جامع پاسخگویی به شکایات مردمی  ندارد  ندارد    
 سامانه خدمات حمایتی نظام
 ندارد  ندارد    
سامانه پیش ثبت نام اقامتگاه های کارگری
 ندارد  ندارد    
 سامانه سهام عدالت
 ندارد  ندارد    
 سامانه ثبت و رسیدگی به درخواستهای معترضین به حذف یارانه
 ندارد  ندارد    
  سامانه جشنواره های امتنان از نخبگان کار و تولید  ندارد  ندارد    
سامانه طرح حمایت غذایی (سبد کالا) 
 ندارد  ندارد    
 بهبان ها و ثبت اطلاعات کارگران مشمول طرح کاج
 ندارد  ندارد    
 سازمان هدفمندی یارانه ها
 ندارد  ندارد    
  سامانه بانک اطلاعات آسیب های اجتماعی  ندارد  ندارد    
 کتابخانه دیجیتال ستاد مبارزه با مواد مخدر
 ندارد  ندارد