جدول حداقل حقوق و مزایای مشمولین قانون کار

 

جدول حداقل حقوق و مزایای مشمولین قانون کار در سالهای 1390 و 1391 و 1392  کارگاههای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل

عنوان

سال 1390

سال 1391

سال 1392

حداقل مزد روزانه

110،100 ریال

129،900 ریال

162،375

حقوق یکساعت کار عادی

15،020 ریال

17،721 ریال

22،152

حقوق ماهیانه 30 روزه

3،303،000 ریال

3،897،000 ریال

4،871،250

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ( بن کالای اساسی )

280،000 ریال

350،000 ریال

350،000

حق مسکن مجرد و متاهل

100،000 ریال

100،000 ریال

100،000

عائله مندی 1 فرزند با شرط دارا بودن 720 روز سابقه حق بیمه

330،300 ریال

389،700 ریال

487،125

عائله مندی 2 فرزند با شرط دارا بودن 720 روز سابقه حق بیمه

660،600 ریال

779،400 ریال

974،250

سنوات خدمت یکسال کامل

3،303،000 ریال

3،897،000 ریال

4،871،250

حداقل عیدی یکسال کامل

6،606،000 ریال

7،794،000 ریال

9،742،500

حداکثر عیدی یکسال کامل

9،909،000 ریال

11،691،000 ریال

14،613،750

اضافه کاری یکساعت

21،029 ریال

24،809 ریال

31،012

شبکاری یکساعت با حداقل مزد

5،257 ریال

6،202 ریال

7،753

لباس کار

2 دست متناسب با نوع کار

2 دست متناسب با نوع کار

2 دست متناسب با نوع کار

پایه سنوات روزانه

2،000 ریال

2،500 ریال

3،000

مرخصی

2/5 روز در ماه

2/5روز در ماه

2/5 روز در ماه

لازم به ذکر است سایر سطوح مزدی نیز از ابتدای سال 1392 روزانه 10 درصد به نسبت آخرین مزد ثابت یا مزد مبنا در سال 1391 به اضافه روزانه 19485 ریال اضافه می شود .

مزد سال 1392 = 19485 + 1/1  ×  آخرین مزد شغل روزانه در سال 1391

                                                                                                                                                                   اداره روابط کار

                                                                                                                                 اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان


جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکتهای خدماتی ، پشتیبانی و فنی مهندسی در مورد کارگران با قرارداد موقت ( محدود ) برای اجرا در سال 1392 به شرح جدول زیر است :

پایه سنواتی روزانه

( ریال )

مزد ماهیانه

( ریال )

مزد شغل روزانه

( ریال )

گروه شغلی

3000

4871250

162375

1

3100

4894560

163152

2

3200

4917840

163928

3

3300

4941180

164706

4

3400

4964550

165485

5

3500

4995570

166519

6

3600

5026650

167555

7

3700

5057760

168592

8

3800

5096610

169887

9

3900

5135490

171183

10

4000

5182080

172736

11

4200

5228730

174291

12

4400

5275380

175846

13

4600

5337480

177916

14

4800

5399610

179987

15

5000

5461950

182065

16

5200

5539560

184652

17

5400

5617290

187243

18

5600

5710500

190350

19

5800

5803800

193460

20