پرسش های متداول

سوالات متداول

سوالات متداول2:

سوالات متداول کارگران:

بخش اول : مشمولین قانون کار

بخش دوم : قرارداد کار

بخش سوم : تعلیق قرارداد کار

 بخش چهارم : خاتمه قرارداد کار

 بخش پنجم : حق السعی مزد و مزایا

 بخش ششم : کمک هزینه مسکن و  خواربار ، بن و عائله مندی

بخش هفتم : شرایط کار

 بخش هشتم : ماموریت

 بخش نهم : عیدی و پاداش

 بخش دهم : ساعات کار و اضافه کاری

 بخش یازدهم : نوبتکاری و شبکاری

بخش دوازدهم : تعطیلات و مرخصی ها

 بخش سیزدهم : کار آموز و کار آموزی

 بخش چهاردهم : کار های فصلی

 فصل پانزدهم : شورای اسلامی کار

 فصل شانزدهم : بیمه و بیمه بیکاری

بخش هفدهم: مراجع حل اختلاف

 سوالات دسته بندی شده ;  سوالات متداول کارگران

بخش اول : مشمولین قانون کار

بخش دوم : قرارداد کار

بخش سوم : تعلیق قرارداد کار

 بخش چهارم : خاتمه قرارداد کار

 بخش پنجم : حق السعی مزد و مزایا

 بخش ششم : کمک هزینه مسکن و  خواربار ، بن و عائله مندی

بخش هفتم : شرایط کار

 بخش هشتم : ماموریت

 بخش نهم : عیدی و پاداش

 بخش دهم : ساعات کار و اضافه کاری

 بخش یازدهم : نوبتکاری و شبکاری

بخش دوازدهم : تعطیلات و مرخصی ها

 بخش سیزدهم : کار آموز و کار آموزی

 بخش چهاردهم : کار های فصلی

 فصل پانزدهم : شورای اسلامی کار

 فصل شانزدهم : بیمه و بیمه بیکاری

بخش هفدهم: مراجع حل اختلاف