آگهی دعوت برگزاری مجمع عمومی مرحله اول شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بندرلنگه

تاریخ انتشار:92/7/10

آگهی دعوت برگزاری مجمع عمومی مرحله اول شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بندرلنگه


   بدینوسیله به اطلاع اعضای شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بندرلنگه می رساند جلسه مجمع عمومی به منظور انتخاب نمایندگان (مطابق دستور جلسه) دربخش های زیر تشکیل می گردد.لذا ضروری است اعضای ساکن در بخش های یادشده درموعد مقرر درجلسه مربوط به همان بخش شرکت نمایند.

کسانی که به هردلیل نمی توانند درجلسه مجمع عمومی شرکت نمایند می توانند به شخص دیگری وکالت دهند وجهت تائید وکالت می باید عضو به همراه نماینده تام الاختیار خود حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع به اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان بندرلنگه واقع در بندرلنگه بلوار جانبازان ،روبروی پمپ بنزین مراجعه نماید.

کاندیدای نمایندگی اعضای تعاونی حداکثر ظرف مدت 5 روز قبل از برگزاری مجمع جهت ثبت نام به این اداره مراجعه نمایند.

مکان جلسه

ساعت برگزاری

تاریخ

روز

نام بخش

ردیف

مسجدجامع لمزان

10 صبح

22/07/92

دوشنبه

مهران

1

فرهنگسرای ولیعصرعج چارک

10 صبح

27/07/92

شنبه

شیبکوه

2

سالن اجتماعات بخشداری کیش

10 صبح

28/07/92

یکشنبه

کیش

3

سالن شهیداسدپور

10 صبح

30/07/92

سه شنبه

مرکزی

4

 دستور جلسه:

انتخاب نمایندگان جهت شرکت درمجمع عمومی عادی/فوق العاده ضمنا" همراه داشتن برگه سهام عدالت وکارت شناسایی معتبر جهت حضور درجلسه الزامی است.

اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان بندرلنگه