بازدید مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان از پروژه های نیمه تمام عمرانی دولتی در بندرعباس

بازدید مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان از پروژه های نیمه تمام عمرانی دولتی در بندرعباس 9

پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷

بازدید مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان از پروژه های نیمه تمام عمرانی دولتی در بندرعباس 8

پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷

بازدید مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان از پروژه های نیمه تمام عمرانی دولتی در بندرعباس 7

پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷

بازدید مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان از پروژه های نیمه تمام عمرانی دولتی در بندرعباس 6

پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷

بازدید مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان از پروژه های نیمه تمام عمرانی دولتی در بندرعباس 5

پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷

بازدید مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان از پروژه های نیمه تمام عمرانی دولتی در بندرعباس 4

پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷

بازدید مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان از پروژه های نیمه تمام عمرانی دولتی در بندرعباس 3

پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷

بازدید مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان از پروژه های نیمه تمام عمرانی دولتی در بندرعباس 2

پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷

بازدید مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان از پروژه های نیمه تمام عمرانی دولتی در بندرعباس 1

پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید